MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde

 1) Bu yönetmeliğin amacı; Yalıhüyük Belediye Bașkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluș, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Hukuki Dayanak Madde 2) Bu yönetmelik,5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıștır.

3) Yalıhüyük Belediye Bașkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar kurulunun “Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince kurulmuştur.

 4) Bu yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: İçișleri Bakanlığını
 2. b) Üst Yönetici: Belediye Bașkanı,
 3. c) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununu, 3734 sayılı Kamu ihale kanununu,
 4. d) Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60, maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,
 5. e) Mali Hizmetler Müdürü:5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi, e) Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, ve diğer tüm mali ișlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ișlemlerini,
 6. f) Muhasebe Birimi; Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,
 7. g) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi.
 8. h) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu ișlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karșı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

Temel İlkeler

 MADDE 5)

Yalıhüyük Belediye Bașkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalıșmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde șeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk

, c) Hesap verebilirlik,

 1. d) Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
 2. e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eșitlik,
 3. f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 4. g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

MADDE 6)

 Așağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

 1. a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 2. b) Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak
 3. c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilișkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 4. d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil ișlemlerini yürütmek.
 5. e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan tașınır ve tașınmazlara ilișkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 6. f) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıșmanlık yapmak.
 7. g) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iș ve ișlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. h) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
 8. i) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 9. k) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek
 10. l) Birim bütçe taslağı programını zamanında hazırlamak.
 11. m) Mali Hizmetler Müdürlüğünde gerçekleștirme görevlerini atamak.