YALIHÜYÜK BELEDİYESİNDEN DUYURU

T.C.

KONYA İLİ

YALIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çekme Belgeli Fatih Kamyonun Satışının Yapılması

  1. Yalıhüyük Belediye Başkanlığımıza ait modeli ve muhammen bedeli yazılı çekme belgeli Fatih Kamyon 01 / 12 / 2021 günü saat   11.00 da Aşağı Mahalle Sahil Caddesi 1/A da Bulunan Belediye Encümen odası ve huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.   
  2. Açık artırmaya teminat bedellerini yatıran gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. Gerçek kişilerin resimli bir kimlik ve başkası adına veya tüzel kişi vekili olarak satışa katılanların ayrıca noterden vekaletname ibrazı  şarttır. Açık artırmada kazanan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatları kendi adlarına çıkartılacaktır.  Yalıhüyük Belediyesi Personelleri (Meclis ve Encümen Üyeleri dahil) ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları bu ihaleye katılamazlar.
  3. Aracı görme Yeri Araç Yalıhüyük Belediye Başkanlığı Aşağı Mahalle Sahil Caddesinde bulunan Kapalı Pazar yerindedir ilgililer aracı buradan görebilir.

4.Muhammen Bedel ve Teminat; Satışı yapılacak aracın KDV dahil muhammen bedeli ve belirlenen teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.      

              

MARKASI

MODELİ

TİPİ

MUHAMMEN BEDELİ

NET AĞIRLIĞI

İHALE TARİHİ

ÖDENECEK TEMİNAT TUTARI

Fatih

1992

162-25

33.000,00 TL

9800

01.12.2021

990,00 TL

                           

5.Teminat Yatırma Tarihi; Aracı almaya talip olacakların,   yukarıda belirlenen teminatı ihale saatine kadar Başkanlığımız Mali İşleri Müdürlüğüne yatırmış olmaları gerekmektedir.  

  6.Katılımcılar kayıt esnasında ihaleye katılım formu dolduracaklar ve imza edecekler bu şekilde ile açık artırmaya gireceklerdir. Açık artırma sonunda araç, muhammen bedeli geçmek kaydı ile en yüksek bedeli verene satılır. Muhammen bedeli geçmeyen araç satılmaz. Açık artırmayı yönetenin aracın satıldığına dair beyanı ve araç ihale tutanağının ihale komisyonu ve alıcılar tarafından imzalanması ile açık artırma satış  işlemi tamamlanır.    

 7.Araç Bedelini yatırma Tarihi; Yalıhüyük Belediyesince yapılacak açık arttırmada aracı almayı üstlenecek şahıs veya firma, araç bedelini ihale tarihini takip eden 2 (iki) gün içinde Mali  İşleri Müdürlüğüne makbuz karşılığı yatıracaktır. 

  8‐Aracın devir ve tescili ile ilgili Resmi Daire ve Kurumlarca yasalara uygun olarak talep olunacak her türlü Vergi, Resim ve Harçlar alıcıya aittir. Bedellere KDV dahildir.   

 9‐Araç Teslim Alma Tarihi; Alımı üstlenen kişi veya firma aracı, bedelini yatırmak ve Noterden kati satış  sözleşmesi yapmak suretiyle, Başkanlığımızca muhafaza edilen mahalden 2 (iki) gün içinde teslim almak zorundadır. Satış  yapılan araç muhafaza edildiği mahalde Başkanlığımızca görevlendirilecek bir görevli tarafından alıcılarına teslim edilecektir.   

  10‐Aracın alımını üstlenen alıcının bu  şartnamede belirtilen süreler içerisinde araç bedelini yatırmaması veya tescil için müracaat etmemesi durumunda satış iptal edilerek ihaleye iştirak edebilmek için yatırılmış  olan teminat bedeli hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın BK 156/2 çerçevesinde BelediyeBaşkanlığımı adına irat kaydedilecektir. Aracın alımını üstlenip daha sonra alımdan vazgeçen veya süresinde araç bedelini yatırmayan kişi veya firma Baro Başkanlığımıza irat kaydedilen teminat bedeli ile ilgili olarak tüm dava ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini; bu hususta Belediye Başkanlığına hiçbir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Araç halihazır durumu ile satışa sunulduğundan alıcının aracı bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul edilir. Bu konuda daha sonradan Belediye Başkanlığı aleyhine araçta eksiklik, ayıp, vs. bulunduğuna ilişkin hiçbir itiraz, defi ileri sürülemeyeceği gibi hiçbir şikayet ve talepte de bulunulamaz.   

 11‐Aracın alımını üstlenen kişi veya firmalar, ihale tarihinden itibaren 2(iki)gün zarfında, aracı kendi adlarına veya başkalarının adına tescil ettirmezlerse, Belediye Başkanlığı aracı kendilerine teslim etmeyeceği gibi, yasalar çerçevesinde her türlü girişimi yapmakta serbest olup, bu girişimlerde yapacağı masrafları alımı üstlenen kişi veya firmalardan tahsile yetkili olacaktır.   

 12‐Satışı yapılacak olan araç için teklif olunan bedel, Başkanlığımızca nihai satış  için takdir olunan bedeli bulmadığı taktirde, Belediye Başkanlığı Devlet  İhale Kanununa tabi bulunmadığından, ihaleyi yapıp – yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Satışın yapılamamasına neden olan bu ve benzeri durumlarda BK 156/2 maddesi Konya Baro Başkanlığı aleyhine uygulanmayacak ve sadece pey akçesi anlamında alınan teminat iştirakçiye aynen iade edilecektir.   

 13‐İşbu  Şartnameden doğan uyuşmazlıklarda Seydişehir Mahkemeleri ve  İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.   

 14‐İhaleye iştirak eden firma veya  şahıslar satışa çıkarılan aracı görmüş  ve bu  şartnameyi okuyup kabul etmiş sayılırlar.                                                                                 

 

 

       Adres:   Aşağı Mahalle Sahil Caddesi No 20/1 Yalıhüyük Belediyesi

 

İhaleye Katılan İsteklinin:                                                                                           İhale Encümen Başkanı:

Adı Soyadı:                                                                                                                               Hasan KOÇER

T.C Kimlik Numarası:                                                                                                             Belediye Başkanı

 

Tatbiki İmzası: